Privacy- en cookieverklaring
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met FlonkTech, Oudestreek 13 Zevenuizen, KVK: 71955704.

Versie: 01-01-2019 – 001

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van je verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website www.flonktech.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door je gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om je zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat FlonkTech in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaat.
FlonkTech gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met jou indien je hierom verzoekt;
zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot FlonkTech, haar relaties en haar medewerkers;

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

NAW-gegevens;
bedrijfsgegevens;
e-mailadres;
(mobiel) telefoonnummer;
IP-adres;

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging
FlonkTech maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van jouw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar een eigen beveiligde servers van FlonkTech of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld.

In- en uitschakelen van cookies
Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van jouw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk jouw browser hulppagina voor exacte instructies). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die je bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van jouw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Dit kun je doen door ons een e-mail te sturen via contact@flonktech.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0594 796522.

Je hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
FlonkTech
Oudestreek 13
9354 AC Zevenhuizen
0594 796522
contact@flonktech.nl